Seleccionar página
Termes i condicions
1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment dels termes i condicions amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen següents dades: l’empresa titular de www.restaurantmiquel.com és Restaurant Miquel (D’ara endavant R.Miquel), amb domicili a aquest efecte en carrer xxxxxxxxxx de la localitat de xxxxxxx (Barcelona) amb C.I.F .: xxxxxxxxxxxx inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

2. USUARIS: L’accés i / o ús d’aquest portal de R.Miquel atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, els Termes i Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Els citats termes i condions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL: www.restaurantmiquel.com proporciona l’accés a informació i serveis (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a R.Miquel i als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que R.Miquel ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu a no emprar-los per a (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de R.Miquel, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

4. PROTECCIÓ DE DADES: R.Miquel compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a R.Miquel, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Així mateix, R.Miquel informa que dóna compliment a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment. 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: R.Miquel, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu, imatges , so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de R.Miquel o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de R.Miquel

Política de privacitat
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), R.Miquel informa que és titular del lloc web WWW.RESTAURANTMIQUEL.COM . D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, R.Miquel informa de les següents dades: El titular d’aquest lloc web és R.Miquel, amb CIF xxxxxxxx i domicili social en calle xxxxxxxx de la localidad de xxxxxxx (Barcelona), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@restaurantmiquel.com.

Usuari i règim de responsabilitats.
La navegació, accés i ús pel lloc web de R.Miquel confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de R.Miquel, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. El lloc web de R.Miquel proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web.

Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

· La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per R.Miquel per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

· L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per R.Miquel contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web. Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat.

· R.Miquel no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

· R.Miquel declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, R.Miquel no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions

R.Miquel es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

Protecció de dades

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de R.Miquel, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, R.Miquel informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat. R.Miquel informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que R.Miquel es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@restaurantmiquel.com. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

R.Miquel per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de R.Miquel. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de R.Miquel.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de R.Miquel. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de R.Miquel. Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció.

R.Miquel es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. R.Miquel té el seu domicili a carrer xxxxxxx de la localidad de xxxxxxxxx (Barcelona).

Política de privacitat Xarxes Socials

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), R.Miquel informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil en la/s Xarxa/és Social/és Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Google +, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis. Dades de R.Miquel:

· CIF: xxxxxxxxx
· ADREÇA: xxxxxxxxxxxx
· DOMINI WEB: WWW.RESTAURANTMIQUEL.COM

L’usuari disposa d’un perfil en la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per R.Miquel, mostrant així interès en la informació que es publiciti en la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil. L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.

R.Miquel té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant R.Miquel, d’acord amb la LOPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

· Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
· Rectificació: Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de R.Miquel, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret haurà d’exercir-lo davant la Xarxa Social.
· Cancel·lació i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de R.Miquel, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

Marco Ibor realitzarà les següents actuacions:

· Accés a la informació pública del perfil.
· Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada en la pàgina de R.Miquel.
· Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social. Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.
· L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’usuari, una vegada unit a la pàgina de R.Miquel, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, R.Miquel es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

R.Miquel no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de R.Miquel, però si que romandran en la Xarxa Social.

Concursos i promocions

R.Miquel es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable. La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles. Publicitat R.Miquel utilitzarà la Xarxa Social per a publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar acciones directas de prospección comercial, será siempre, cumpliendo con las exigencias legales de la LOPD y de la LSSI-CE. No se considerará publicidad el hecho de recomendar a otros usuarios la página de R.Miquel para que también ellos puedan disfrutar de las promociones o estar informados de su actividad.

A continuación detallamos el enlace a la política de privacidad de la Red Social:

· Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
· Twitter: https://twitter.com/privacy
· Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
· Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Política de cookies
Utilitzem Cookies pròpies necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web i Cookies de tercers per a elaborar estadístiques del trànsit de la mateixa de manera anònima (+ Info)    Acceptar Cookies

Política de Cookies:

Des de la nostra Web volem explicar-li que són les Cookies, perquè serveixen, la finalitat de les mateixes i com pot configurar-les o deshabilitar-les.

Què és una Cookie?

Les Cookies són petits arxius de dades rebudes pel terminal des del lloc web visitat i s’utilitzen per enregistrar certes interaccions de navegació en un lloc web mitjançant l’emmagatzematge de dades que pot ser actualitzat i es recupera. Aquests arxius s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i contenen dades anònimes que no són perjudicials pel sistema. S’utilitzen per a recordar les preferències de l’usuari, com ara l’idioma seleccionat, les dades d’accés o la pàgina de personalització.

Les Cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la qual cosa és informació que l’usuari ha introduït en el navegador o la que s’inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden utilitzar per a accedir al seu ordinador.

Tipus de Cookies.

En funció de Qui les gestioni:

Cookies pròpies: són les enviades i gestionades per un equip o domini del propi editor de la web que s’està visitant.

Cookies de tercers: són les enviades i gestionades per un tercer que no és el propi editor de la web, quan procedeixen d’un altre servidor. Com per exemple, les usades per xarxes socials, o per contingut extern com Google Maps.

En funció de la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes d’aquestes.

Cookies tècniques: permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el trànsit, identificar la sessió de l’usuari, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Cookies de personalització: Són aquelles que li permeten accedir al servei amb unes característiques predefinides en funció d’una sèrie de criteris, com per exemple l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.

Cookies d’anàlisis: Són aquelles que ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris dels serveis prestats i sobre la base d’això també aplicar millores de disseny i velocitat.

Cookies de publicitat comportamental: són aquelles que emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció d’aquest.

En funció de la caducitat:

Cookies de sessió: són Cookies temporals que romanen a l’arxiu de Cookies del navegador fins que s’abandona la pàgina web. Se sol utilitzar per a analitzar pautes de trànsit a la web. A la llarga, això permet proporcionar una millor experiència per a millorar el contingut i facilitar el seu ús.

Cookies permanents: són emmagatzemades al terminal i la pàgina web les llegeix cada vegada que es realitza una nova visita. Malgrat el seu nom, una Cookie permanent posseeix una data d’expiració determinada. La Cookie deixarà de funcionar després d’aquesta data que pot anar d’uns minuts a diversos anys. S’utilitzen, generalment, per a facilitar els diferents serveis que ofereixen les pàgines web.

Cookies Utilitzades:

Aquest portal Web utilitza Cookies que són estrictament indispensables per a poder utilitzar el nostre lloc web i navegar lliurement, utilitzar les àrees de seguretat, opcions personalitzades, etc. No es recullen dades personals tret que vulgui registrar-se, de manera voluntària amb la finalitat de realitzar compres dels productes i serveis que posem a la seva disposició o de rebre informació sobre promocions i continguts del seu interès previ consentiment.

No es cedeixen dades a tercers, no obstant , el nostre portal Web pot contenir enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a nosaltres. En accedir a tals llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de Cookies.

També poden contenir enllaços a Xarxes Socials (com Facebook o Twitter). El nostre Portal Web no té control sobre les Cookies utilitzades per aquests llocs web externs. Per a més detalls sobre les Cookies de xarxes socials o les de llocs web no relacionats, li recomanem que revisi les seves pròpies polítiques de Cookies.

Cookies utilitzades de tercers:

_ga, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv: Cookies associades a Google Analytics.

Permeten distingir els diferents usuaris de la web. Caduquen als dos anys. 
 

Configurar o deshabilitar Cookies:

Tots els navegadors d’Internet permeten limitar el comportament d’una Cookie o desactivar les Cookies dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per a fer-ho són diferents per a cada navegador, trobant-se instruccions en el menú d’ajuda del seu navegador. En els següents enllaços té a la seva disposició tota la informació per a configurar o deshabilitar les Cookies en cada navegador:

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ca&answer=95647

Firefox:  https://support.mozilla.org/ca/kb/activa-i-desactiva-les-galetes-que-les-pagines-web 

Edge: https://privacy.microsoft.com/es-es/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=es_ES&viewlocale=es_ES

 

Gestió de CookiesNomTipus de CookieFunció
Google 1P_JAR 30 dies Transfereix dades a Google per pesonalitzar anuncis
Google NID 6 mesos Habilita fucions personalitzades d’autocompletat
GoogleCONSENT 2 anys Analytica, consentiment i afiliació
Google DVSessió Identificació de l’usuari
Google Analytics_utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmvPersistentConèixer de forma anònima, núm de visitants, procedència, pàgines visitades, etc.
Google Analytics_gidSessió Distingir els usuaris
Google Analytics_ga2 anys Emmagatzemar la ID del client
Google Analytics_gat_gtag_ua Sessió Diferenciar diferent objectes de seguiment
Propia moove_gdpr_popup2 anys Gestión RGPD

 

Gestió de Cookies / Nom / Tipus de Cookie / Funció

  • Google / 1P_JAR / 30 dies / Transfereix dades a Google per pesonalitzar anuncis
  • Google / NID / 6 mesos / Habilita fucions personalitzades d’autocompletat
  • Google / CONSENT / 2 anys / Analytica, consentiment i afiliació
  • Google / DV / Sessió / Identificació de l’usuari
  • Google Analytics / _utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv / Persistent / Conèixer de forma anònima, núm de visitants, procedència, pàgines visitades, etc.
  • Google Analytics / _gid / Sessió / Distingir els usuaris
  • Google Analytics / _ga / 2 anys / Emmagatzemar la ID del client
  • Google Analytics / _gat_gtag_ua / Sessió / Diferenciar diferent objectes de seguiment
  • Propia / moove_gdpr_popup / 2 anys / Gestión RGPD